EYT kahramanları müjde bekliyor

EYT kahramanları müjde bekliyor

EYT kahramanları müjde bekliyor

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÇALIŞANLARININ SORUNLARI

Norm ve standart birliğinin sağlanması amacıyla SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'un tek çatı altında toplanmasıyla kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu, birçok alanda bu standardı yakalamış olsa da personelin özlük haklarında maalesef iyileşme olmadığı gibi eşit işe eşit ücret parolasıyla çıkartılan 666 sayılı KHK ile yılda iki defa ödenen ikramiye, havuz parası, performans ücreti, mesai ücreti, ek ödeme, vekalet ücreti, büyükşehir ek ödemesi v.s. gibi birçok başlıkta ödenen ücretler ortadan kaldırılmıştır. Kurum çalışanları yaşanılan bu hak kayıplarının telafisini talep etmektedir.

Nüfusumuzun tamamına hizmet eden Sosyal Güvenlik Kurumu, yoğun bir iş yüküne sahip olup iş ve işlemlerini 27.239 memur, 5.913 işçi olmak üzere toplam 33.152 personel ile taşra ve merkez teşkilatı olarak sürdürmektedir. SGK'nın yürütmüş olduğu iş ve işlemlerin ağırlığı bilgi birikimi ve uzmanlık gerektirmektedir. İş yükü ve zorlu çalışma şartlarının yanı sıra yüklü miktardaki ödemelere atılan imzalarla iş riski de oldukça yüksektir. Sürekli değişen mevzuatlar, yapılandırma ve düzenlemeler zaten yoğun olan işlem hacminin daha da artmasına neden olmakta, yetişmiş insan gücüne olan ihtiyacı sürekli hale getirmektedir. Örneğin 3600 ek gösterge düzenlemesi ve EYT düzenlemesi bunlara örnektir.

EYT kapsamında 2.250.000 civarında sigortalımıza aylık bağlanacağından, mevcut iş yükü ile birlikte yıllarca devam edecek EYT sürecinin personel üzerinde oluşturacağı stres nedeniyle, görev/emekli aylıkları arasındaki minimal farklılıktan dolayı, zaten yetersiz olan personelden bir çoğunun, emeklilik, naklen atama vb. nedenlerle Kurumdan ayrılabileceği hususu aşikardır. Bu bakımdan personelin mevcut görev aylıklarına etki edecek bir kısım düzenlemelerin yapılmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

 

Tablolardan da görüleceği üzere, unvanlar arasında en mağdur kitle şube/merkez müdürleri ile VHKİ arasındaki çalışanlardır. Şöyle ki; Müdürler üzerinden görev aylıkları arasındaki maaş makaslarını hesaplayacak olursak;

" Alt kadrodaki şefle fark 4.290 TL (%28,7)'dir.

" Üst amiri daire başkanlarıyla arasındaki fark 14.128 TL (%73)'dür.

" Kariyer uzmanı ile arasındaki fark 8.840 TL (%46)'dır.

" İl müdürü ile arasındaki fark 10.964 TL (%57)'dir.

" Bu fark daire başkanı ile üst amiri olan genel müdür yardımcısı arasında yalnızca 1.993 TL, (%6)'dır. Daire başkanı ile il müdürü arasındaki fark da 3.163 TL (%10.8)'dir.

" VHKİ ile genel müdür arasında yaklaşık 3,5 katına ulaşmıştır.

Kariyer uzmanlar ve üst gruptaki idareciler arasındaki görev aylığı farklılığı anlamlı iken, müdürler/diğer unvan grupları ile üst veya kariyer unvan gruplarındaki farklılık kabul edilebilir seviyeden uzak olup, hiyerarşiye de uygun değildir. Üstelik, her gelen zam sonrası bu farklılık daha da açılmaktadır.


Hiyerarşik kademeler arasındaki maaş makasının bu derece açılmış olması çalışma barışını olumsuz etkilemekte, personel ise daha az işlem hacmi olan kurumlara geçişin yollarını arar hale gelmiştir. Diğer kurumlara bakıldığında ise birçok kurumun kendi personeline yönelik tedbirler aldığı görülecektir.

SGK çalışanlarının üzerinde bulunan sorumluluk ve kullanmış olduğu yetki düşünüldüğünde özlük haklarının, bu tür bir risk ve sorumluluğu daha az olan kamu çalışanlarından düşük olması hakkaniyet ilkesi ile bağdaşmamaktadır.

Ayrıca, herhangi bir makam işgal etmemelerine rağmen birçok unvan grubuna makam/görev tazminatı ödenirken, idareci olmalarına ve makam işgal etmelerine karşın müdürlere ödenmemektedir.

Kaliteli ve sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi için çalışan memnuniyetini sağlamanın esas olduğu gerçeğinden hareketle, birçok kurum örneğinde olduğu gibi, yapılacak yasa çalışmalarında aşağıdaki taleplere de yer verilmesi halinde çalışanların moral ve motivasyonları yükselecek ve iş verimliliği büyük ölçüde artacak, hem de oluşan mali kayıplar önlenmiş olacaktır. Tüm bu açıklamalar çerçevesinde, bilgi birikimi, tecrübesi, kurumsal hafızası ve kurum hedeflerine sağladığı katma değerle çok önemli bir misyon üstlenen ve Kurumun vizyonuna yön veren çalışanların, aşağıdaki talepleri için gerekli yasal düzenlemenin yapılmasını arz ve talep ediyoruz.

TALEPLER :

1. Özel Hizmet Tazminatı Oranlarının 100 Puan Artırılmasına Yönelik Sosyal Güvenlik Hizmetleri Tazminatı, Ek Ödeme Oranlarının %50 artırılması ve ikramiye verilmesi.

2- Merkez Teşkilatında Görev Yapan Şube Müdürlerinin Sosyal Güvenlik Uzmanı Kadrolarına Geçişlerinin Sağlanması, İl Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Merkez Müdürü ve Yardımcısı Unvanlı Tüm Kadrolara Makam/Görev Tazminatı ile Ücret/Tazminat Göstergesi Verilmesi.

3- Kariyer Planlaması Yapılabilmesi İçin Merkez ve Taşra Teşkilatına Sosyal Sigorta Uzmanlığı ve Yardımcısı Kadrosu Tahsis Edilmesi

DÜZENLEMENİN TOPLAM MALİYETİ

Sosyal Güvenlik Kurumunun 2022 yılı yönetim giderleri oranı, toplam giderin % 0.43'üne karşılık gelmektedir.

TOPLAM GİDERLER YÖNETİM GİDERLERİ

1.027.840.304.000 4.429.703.000

Yapılacak düzenlemelerin bütçeye ek maliyeti yıllık yaklaşık 3.3 Milyar TL olacaktır. Toplam giderlerdeki yönetim gideri oranı %0,32'lik artışla % 0,75 seviyesinde kalacaktır. Bu yükselme, özellikle yönetim giderlerindeki % 5'lik sınır dikkate alındığında, minimal ve kabul edilebilir seviyede olduğu düşünülmektedir.

Büro Ailesi Sendikası